in Notojima
2001/09/15 From Tokyo
2001/09/16 Notojima
2001/09/17 To Tokyo
Photos